Бакалавр повна форма навчання

Галузь знань:  14  “Електрична інженерія”
Спеціальність: 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Спеціалізація: 141.3 Електричні машини й апарати

Рівень кваліфікації:

бакалавр

Освітня кваліфікація:

інженер-електрик (код за КП 2143.2)

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів Немає
Термін навчання 3 роки та 10 місяців
Спеціальні вимоги до зарахування Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) Немає
ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ Підготовка фахівців зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відповідає рівню сучасних вимог у галузі «Електрична інженерія», яка є фундаментальною наукою, що вивчає найбільшу технічну систему, яка включає виробництво, передачу, розподіл та споживання електричної енергії. Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах, електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи, електронні та електромеханічні системи перетворення електричної енергії, величезна кількість споживачів електричної енергії, в т.ч. засоби електричного транспорту, основи енергозбереження та енергетичного менеджменту, організація нових економічних відносин в умовах функціонуючого енергетичного ринку.

Технічне застосування професійних навиків базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини. За час навчання випускники, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дозволяє їм працювати в державних і комерційних підприємствах із випуску ремонту, проектування та експлуатації електромеханічних перетворювачів і сучасних систем електропривода; орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.:

модулі соціально-гуманітарного блоку – 15 кр.,

модулі фундаментальної,математичної та природничо-наукової підготовки – 39 кр.,

модулі професійної та практичної підготовки – 186 кр.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Знання з предметної області:

– базові знання про принцип роботи електромеханічних пристроїв та систем, розуміння змісту їх функціонального призначення;

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації електромеханічних пристроїв та систем, електромеханічного устаткування та обладнання;

– базові знання з сучасних методів метрології, електричних вимірювань, обробки і аналізу сигналів;

– сучасні уявлення про основні технологічні процеси і режими виробництва та систему технологічної підготовки виробництва;

– знання в галузі обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач в галузі електрична інженерія;

– базові уявлення про порядок складання принципових схем, креслень згідно з новими зразками пристроїв та обладнання;

– знання електричних машин та апаратів, теоретичних основ електромеханіки та електротехніки, теорії електропривода та автоматичного керування;

– здатність встановлювати основні причини виходу з ладу електромеханічного обладнання, способи їх усунення та запобігання;

– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для здійснення безпечного технічного використання електромеханічного обладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем та систем автоматичного керування.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту, проектування  та експлуатації електроприводів, електричного транспорту, електромеханічних систем та їх складових;

– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку, конструювання, налаштування, ремонту, проектування та експлуатації систем керування електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних систем, комплексів та пристроїв;

– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для дослідження фізичних явищ і процесів в електричних машинах та апаратах, електроприводах, електричному транспорті, електропобутовій техніці, електромеханічних системах, електромеханічному обладнанні;

– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку електричних машин та апаратів, дослідження, конструювання, вибору, ремонту та експлуатації, а також для застосування в електроприводах, електричному транспорті, електропобутовій техніці, електромеханічних системах та комплексах;

– навички роботи, налаштування, ремонту, експлуатації електричних машин та апаратів, електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних систем та комплексів;

– здатність використовувати та впроваджувати  нові технології в електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції електромеханічного обладнання електричних машин та апаратів, електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв, систем та комплексів;

– здатність проводити діяльність з підвищення ефективності електромеханічних систем і ресурсозбереження засобами електроприводу та електромеханічних систем.

Практичні навички з предметної області

– знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних та наукових задач в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

– вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати;

– застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань;

– застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних, електро­технічних та електромеханічних систем та їх складових;

– оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

Загальні уміння та навички

– здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

– здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;

– здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, та представляти складну інформацію усно та письмово у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

– здатність до системного мислення, яке дозволяє всебічно використовувати фахові знання.

– здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни культурних і соціальних умов діяльності;

– здатність вільно користуватися державною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування, здатність до активної соціальної мобільності;

– здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, впливати на формування цілей команди, впливати на її соціально-психологічний клімат в потрібному для досягнення цілей напрямку, оцінювати якість результатів діяльності;

– здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати своє наукове світогляд, в тому числі з допомогою інформаційних технологій.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання промислових підприємств; проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів широкого технологічного призначення в промисловості та на транспорті; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Професійний профіль – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання промислових підприємств; проектування автоматизованих електроприводів промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Професійний профіль – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження автоматизованих електроприводів енергоємних промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи нафтопереробної, сталеливарної, машинобудівної та вагонобудівної промисловості, гідроенергетичні установки.

Професійний профіль – Електротехнічні системи електроспоживання

Обслуговування та налагодження енергетичних установок й електроустаткування електростанцій, ліній та підстанцій електричних мереж, електропостачальних систем об’єктів економічної діяльності; обслуговування диспетчерських та технологічних систем управління електроустаткуванням; експлуатація та організація експлуатації нових типів приладів і пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки; в розробка та впровадженні нових технологічних схем і режимів роботи окремих видів електроенергетичного та електротехнічного устаткування.

Професійний профіль – Енергетичний менеджмент

Складання графіків навантажень та витрат електроенергії на певний період, розробка помісячних планів технічного обслуговування й організація виконання різних видів регламентних робіт з експлуатації електроустаткування, розробка планів технічного навчання та інших заходів з підвищення кваліфікації оперативного персоналу; участь у розробленні поточних та річних графіків планово-попереджувальних та капітальних ремонтів устаткування; забезпечення високої ефективності господарювання за допомогою належного планування виробничої діяльності.

Професійна робота випускника:

Електрик дільниці; електрик цеху; електродиспетчер; інженер-електрик; молодший інженер-електрик; інженер із впровадження нової техніки й технологій; інженер з керування й обслуговування систем; інженер з ремонту; інженер з метрології; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; електромеханік; електромеханік групових перевантажувальних машин; електромеханік з підіймальних установок; електромеханік електрозв’язку; диспетчер електромеханічної служби; фахівець з управління енергозбереженням в будівлях; фахівець із нетрадиційних видів енергії; енергетик (виробництва, дільниці, цеху); енергодиспетчер; технік з експлуатації біоенергетичних установок; технік з експлуатації вітроенергетичних установок; технік з експлуатації гідроенергетичних установок; технік з експлуатації сонячних енергетичних установок; технік-електрик; технік-енергетик; фахівець з енергетичного менеджменту; інспектор інспекції енергонагляду; державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ Бакалавр з галузі знань «Електрична інженерія» має можливість продовжити навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за освітньо-науковим ступенем “магістр” за спеціалізаціями:

– Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

– Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;

– Електричні машини і апарати;

– Електротехнічні системи електроспоживання;

– Енергетичний менеджмент.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього процесу
Вимоги до випуску: Завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 240 кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота
Форма навчання: Денна, заочна
Директор програми: Кандидат технічних наук, доцент Бялобржеський Олексій Володимирович
НазваРозмірЗавантажень
141 Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин43.5 KB44
192 Електротехніка в будівництві52.7 KB53
141 Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів43.5 KB44
274 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка24.9 KB47
141 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 43.0 KB45
141 Вступ до спеціальності 55.8 KB57
141 Електричні апарати 20.4 KB62
141 Електричні машини18.5 KB52
141 Монтаж і налагодження електричних машин і апаратів58.4 KB43
141 Науково-дослідна робота студентів43.0 KB48
141 Теоретичні основи електротехніки23.7 KB48
141 Теплові розрахунки в електричних машинах і апаратах55.8 KB51
162 Теплові розрахунки в електричних машинах і апаратах77.8 KB42

Календар подій

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Корисні посилання


6
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics