Спеціальні електричні машини

Спеціальність 141 «Електричні машини і апарати»

Семестр:
Десятий, одинадцятий

Обсяг модуля:
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС —6) аудиторні години — 28 (лекції — 28, лабораторні заняття — 32)

Лектори:
доцент Некрасов Андрій Вікторович

Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: принципи принципи дії, конструкції, загальні та спеціальні властивості, характеристики та показники спеціальних електричних машин постійного та змінного струмів і трансформаторів.
вміти: досліджувати моделі спеціальних електричних машин з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінюванням меж придатності отриманих результатів, використовувати основні прийоми оброблення експериментальних даних спланувати і провести експеримент.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
вища математика, фізика, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, електричні апарати.
Зміст навчального модуля:
Предмет вивчення курсу „Спеціальні електричні машини”. Спеціальні типи генераторів і перетворювачів постійного струму. Виконавчі двигуни і тахогенератори. Магнітогідродинамічні (МГД) машини постійного струму. Машини постійного струму з напівпровідниковими комутаторами. Асинхронні машини з нерухомим ротором. Асинхронний генератор із самозбудженням. Асинхронні машини з масивним ротором. Лінійні і дугові асинхронні машини. Магнітогідродинамічні машини змінного струму. Асинхронні перетворювачі частоти. Однофазні асинхронні машини. Однофазні сельсини. Триобмоткові трансформатори. Автотрансформатори і трансформатори послідовного ввімкнення. Трансформатори з поступовим регулюванням напруги. Трансформатори спеціалізованого призначення. Одноякірні перетворювачі та СМ подвійного живлення. Асинхронізована синхронна машина. Тихохідні та крокові синхронні машини. Індукторні синхронні машини. Уніфіковані спеціальні синхронні машини. Колекторні машини і каскади.
Рекомендована література:
1. Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. – М.: Госэнергоиздат, 1949.-83 с.
2. Бамдас А.М., Шапиро С.А. Трансформаторы, регулируемые подмагничиванием. – М.: Энергия, 1965. – 146 с.
3. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. — Л.: Энергия, 1978. – 832 с.
4. Ермолин Н.П. Электрические машины малой мощности. – М.: Высшая школа, 1967. – 234 с.
5. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 3 60 с.
6. Костенко М.П. Электрические машины, специальная часть. – М.; Д.: Госэнергоиздат, 1949. – 765 с.
7. Хрущов В.В. Электрические микромашины. – Л.: Энергия, 1969. – 123 с.
8. Янтовский Е.И., Толмач И.М. Магнитогидродинамические генераторы. – М.: Наука, 1972. 67 с.
9. В.О. Некрасов, А.В. Некрасов Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини» для студентів електротехнічних спеціальностей ¬ Кременчуг, 2009.¬ 139с.

Форми та методи навчання:
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:
− відвідування лекцій (10%);
− відвідування лабораторних робіт (30%);
− поточний та підсумковий контроль (50%): 2 теста
− іспит (20%).

Мова навчання:
українська

EVENT LIST

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

EMA on Facebook


8
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics