Ченчевой Володимир Віталійович

сhenchevyiстарший викладач,

кандидат технічних наук

тел.: +38 (0536) 74-32-45
e-mail: ke@kdu.edu.ua

1986 року народження; у 2003 році вступив на навчання до електромеханічного факультету Кременчуцького державного політехнічного університету (зараз Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) за напрямом підготовки «Електромеханіка», який закінчив у 2007 році, отримавши диплом бакалавра з відзнакою (ТА № 32904596) і кваліфікацію технічного фахівця з електромеханіки. У тому ж році вступив на навчання до магістратури електромеханічного факультету за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», яку закінчив у 2008 році, отримавши диплом магістра з відзнакою (ТА 35236558) і кваліфікацію «наукового співробітника з електромеханіки». У 2008 році був зарахований до аспірантури з відривом від виробництва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З 2017 року – кандидат технічних наук (спеціальність 05.09.01 – “Електричні машини й апарати”, диплом ДК № 041191 від 28 лютого
2017 року), тема дисертації «Автономний нерегульований асинхронний генератор із високонасиченою магнітною системою». До вересня 2017 року працював за контрактом на посаді асистента кафедри кафедри систем автоматичного управління і електроприводу. У вересні 2017 року був переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. Ченчевой В. В. викладає лекційний матеріал дисциплін «Організація і планування експерименту в електромеханіці», «Чисельні методи», «Моделювання електромеханічних систем», “Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди”, “Мехатронні системи та роботехніка”, “Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами” та “Автоматизований ЕП з автономними джерелами живлення”, проводить практичні та лабораторні заняття, керує дипломним проектуванням, магістерськими роботами та науково-дослідною роботою студентів.

Загальним напрямом наукової діяльності Ченчевого В. В. є технології електроенергетики та теплоенергетики. Керівник напряму – доктор технічних наук, професор Родькін Д.
Дослідження відповідають пріоритетному напряму наукових досліджень «Енергетика та енергоефективність» згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року», пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень згідно з постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» та пріоритетному тематичному напряму ЗВО «Розробка методів підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів і створення на їх базі систем із підвищеними показниками якості перетворення енергії» згідно з наказом Міністерства освіти України від 07 червня 2011 р. № 535.

Ченчевой В. В. бере участь у науково-дослідницькій роботі за рахунок загального фонду державного бюджету «Розробка та дослідження автономних джерел енергопостачання для умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру» (номер державної реєстрації 0118U003598), 2018 – 2019 рр. Також брав участь як співвиконавець держбюджетної науково-дослідницької роботи №0113U001190, м. Кременчук, 2013 рр.; у науково-методичних семінарах і засіданнях кафедри; у проведенні конференцій молодих учених та спеціалістів “Електромеханічні системи автоматизації, методи моделювання та оптимізації” 2008–2017 рр.; Міжнародній науково-технічній конференції “Електромеханічні системи автоматизації, методи моделювання та оптимізації” 2010–2017 рр.

Із 2017р.  виконує обов’язки технічного секретаря Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Основні результати за напрямами досліджень доповідалися, обговорювалися та були схвалені на науково-технічних конференціях: Всеукраїнській і Міжнародній науково-технічних конференціях молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації» (м. Кременчук, 2007–2018 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (м. Кременчук, 2009–2018 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології мінімізації енергоспоживання. Екологічні та економічні аспекти пасивного будівництва. Відновлювальні джерела енергії» (м. Львів, 2009 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» (м. Одеса, 2014 р.). Результати роботи обговорювалися на засіданнях науково-технічних семінарів «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення і енергоресурсозбереження» при Науковій раді НАН України з комплексної проблеми «Наукові проблеми електроенергетики» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (2009–2017 рр.).

Результати роботи впроваджені в проектні рішення щодо створення джерела резервного живлення операційного блока гінекологічного відділення Комсомольської міської лікарні (м. Горішні плавні).

Теоретичні результати роботи й розроблене Ченчевим В.В. математичне забезпечення використовуються в навчальному процесі Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського при викладанні дисциплін «Організація і планування експерименту в електромеханіці», «Чисельні методи», «Моделювання електромеханічних систем», «Спеціальні системи електропривода», «Автоматизований ЕП типових промислових механізмів», “Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди”, “Мехатронні системи та роботехніка”, “Математичні методи моделювання”, “Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами” та “Автоматизований ЕП з автономними джерелами живлення” при виконанні курсового та дипломного проектування під час підготовки студентів зі спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» і «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

Основні результати наукових досліджень викладені у 58 наукових працях (з них 27 – за період 2014 – 2018 рр.), три з яких – у іноземних журналах, що мають імпакт-фактор і включені до наукометричної бази Scopus.

Календар подій

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Корисні посилання


11
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics